Цитати, мисли, мъдрости и на латински

На латински

1.Scientia potentia est. Знанието е сила.

2. Ars longa, vita brevis (est). Животът е кратък, изкуството е вечно.

3. Volens - nolens. Щеш-нещеш.

4. Historia est magistra vita. Историята е учителката на живота.

5. Dum spiro, spero. Докато дишам се надявам.

6. Per aspera ad astra! През тръни към звездите.

7. Terra incognita. Неизвестна земя.

8. Homo sapiens. Разумен човек.

9. Sina era est studio. Без гняв и предубеждения.

10. Cogito ergo sum. Мисля - значи съществувам.

11. Non scholae sed vitae discimus. Ние се учим не заради училището, а заради живота.

12. Bis dat qui cito dat. Който върши нещата бързо, ги върши два пъти.

13. Clavus clavo pellitur. Клин клин избива.

14. Alter ego. Второто "Аз".

15. Errare humanum est. Човешко е да се греши.

16. Repetitio est mater studiorum. Повторението е майка на знанието.

17. Nomina sunt odiosa. Имената са омразни.

18. Otium post negotium. Почивка след работа.

19. Mens sana in corpore sano. В здраво тяло- здрав дух.

20. Urbi et orbi. На града и света.

21. Amicus Plato, sed magis amica veritas. Платон ми е приятел, но истината ми е по-скъпа.

22. Finis coronat opus. Най-добрата работа е свършената работа.

23. Homo locum ornat, non locus hominem. Не мястото украсява човека, а човекът мястото.

24. Ad majorem Dei gloriam. Към неповяхващата слава Божия.

25. Una hirundo ver non facit. Една птичка пролет не прави.

26. Citius, altius, fortius. По-бързо, по-високо, по-силно.

27. Sic transit gloria mundi. Така отминава земната слава.

28. Aurora Musis amica. Аврора е приятелка на музите.

29. Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Времената се менят и ние се променяме с тях.

30. Non multa, sed multum. Не много, но за мнозина.

31. E fructu arbor cognoscitur. Дървото се познава по плода.

32. Veni, vidi, vici. Дойдох, видях, победих.

33. Post scriptum. След написаното.

34. Alea est jacta. Жребият е хвърлен.

35. Dixi et animam salvavi. Казах това и с това спасих душата си.

36. Nulla dies sine linea. Без нито ден протакване.

37. Quod licet Jovi, non licet bovi. Което е позволено за Юпитер, не е позволено на бика.

38. Felix, qui potuti rerum cogoscere causas. Щастлив е онзи, който е познал причината на нещата.

39. Si vis pacem, para bellum. Искаш мир - готви се за война.

40. Cui bono? В чия полза?

41. Scio me nihil scire. Аз знам, че нищо не знам.

42. Nosce te ipsum! Познай себе си!

43. Est modus in rebus. Има мярка в нещата.

44. Jurare in verba magistri. Да се кълнеш с думите на учителя.

45. Qui tacet, consentire videtur. Мълчанието е знак за съгласие.

46. In hoc signo vinces! Под това знаме ще победиш.

47. Labor recedet, bene factum non abscedet. Трудностите ще преминат, а благото дело ще пребъде.

48. Non est fumus absque igne. Няма дим без огън.

49. Duobus certantibus tertius gaudet. Двама се карат - третият печели.

50. Divide et impera! Разделяй и владей!

51. Corda nostra laudus est. Нашите сърца са болни от любов.

52. O tempora! O mores! О времена, о нрави!

53. Homo est animal sociale. Човекът е социално животно.

54. Homo homini lupus est. Човек за човека вълк.

55. Dura lex, sed lex. Законът е суров, но e закон. (т.е. дори лошите закони трябва да се спазват)

56. O sancta simplicitas! О свещена простота!

57. Hominem quaero! (Dioqines) Търся човека! (Диоген)

58. At Kalendas Graecas. По гръцкия календар *календи, първия ден от месеца по римския календар (когато цъфнат налъмите)

59. Quo usque Catlina, abuter patientia nostra? До кога, Катилина, ще злоупотребяваш с търпението ни?

60. Vox populi - vox Dei. Глас народен - глас божи.

61. In vene veritas. Истината е в виното.

62. Qualis rex, talis grex. Какъвто е попът, такава е и енорията.

63. Qualis dominus, tales servi. Какъвто господарят, такъв е и слугата.

64. Si vox est - canta! Ако имаш глас - пей!

65. I, pede fausto! Върви със щастлива стъпка! (Късмет!)

66. Tempus consilium dabet. Времето ще покаже.

67. Barba crescit, caput nescit. Дълги коси, къс ум.

68. Labores gigunt hanores. Трудът поражда почести.

69. Amicus cognoscitur in amore, more, ore, re. Приятел се познава в любовта, нрава, речите, делата.

70. Ecce homo! Ето човекът!

71. Homo novus. Нов човек.

72. In pace litterae florunt. В името на мира науките процъфтяват.

73. Fortes fortuna juiat. Съдбата помага на смелите.

74. Carpe diem! Хвани момента!

75. Nostra victoria in concordia. Нашата победа е в съгласието.

76. Veritatis simplex est orato. Словото на истината е просто.

77. Nemo omnia potest scire. Никой не може да знае всичко.

78. Finis coronat opus. Добрата работа е свършената работа.

79. Omnia mea mecum porto. Всичко свое нося със себе си.

80. Sancta sanctorum. Светая светих.

81. Ibi victoria ubi concordia. Победата е там където е съгласието.

82. Experentia est optima magistra. Опитът е най-добрият учител.

83. Amat victoria curam. Победата обича старанието.

84. Vivere est cogitare. Да живееш значи да мислиш.

85. Epistula non erubescit. Хартията не се черви.

86. Festina lente! Бързай бавно!

87. Nota bene. Запомни добре.

88. Elephantum ex musca facis. Да правиш от мухата слон.

89. Ignorantia non est argumentum. Отрицанието не е доказателство.

90. Lupus non mordet lupum. Вълк вълка не хапе.

91. Vae victis! Горко на победените!

92. Medice, cura te ipsum! Лекар, излекувай се сам! (От Лука 4:17)

93. De te fabula narratur. За теб приказки се разказват.

94. Tertium non datur. Няма трети вариант.

95. Age, quod agis. Прави това, което правиш.

96. Do ut des. Давам, за да дадеш и ти.

97. Amantes - amentes. Влюбените са безумни.

98. Alma mater. Университет.

99. Amor vincit omnia. Любовта побеждава всичко.

100. Aut Caesar, aut nihil. Или всичко или нищо.

101. Aut - aut. Или-или.

102. Si vis amari, ama. Ако искаш да бъдеш обичан, обичай.

103. Ab ovo ad mala. От яйце и до ябълка.

104. Timeo danaos et dona ferentes. Страхувайте се от данайците, що носят дарове.

105. Sapienti sat est. Това е казано от човек.

106. Periculum in mora. Опасността е в бавенето.

107. O fallacem hominum spem! О лъжлива е надеждата човешка!

108. Quoandoe bonus dormitat Homerus. Понякога и добрият ни Омир дреме.

109. Sponte sua sina lege По собствени подбуди.

110. Pia desideria Благи намерения.

111. Ave Caesar, morituri te salutant Отиващите на смърт, Цезаре, те приветстват!

112. Modus vivendi Начин на живот.

113. Homo sum: humani nihil a me alienum puto. Аз съм човек и нищо човешко не ми е чуждо.

114. Ne quid nimis Нищо над мярката.

115. De qustibus et coloribus non est disputantum. Всеки със своите вкусове.

116. Ira furor brevis est. Гневът е кратковременен.

117. Feci quod potui faciant meliora potentes Направих всичко което можах. Който може, да направи повече.

118. Nescio quid majus nascitur Iliade. Ражда се нещо по-велико от Илиада.

119. In medias res. Право в десятката (същината).

120. Non bis in idem. Достатъчен е един опит.

121. Non sum qualis eram. Аз не съм онзи, който бях преди.

122. Abussus abussum invocat. Бедите никога не идват сами.

123. Hoc volo sic jubeo sit pro ratione voluntas. Така повелявам и нека доводът ми бъде моята воля.

124. Amici diem perdidi! Приятели, аз загубих ден.

125. Aquilam volare doces. Да учиш орела да лети.

126. Vive, valeque. Живей и бъди здрав.

127. Vale et me ama. Бъди здрав и ме обичай.

128. Sic itur ad astra. Така отиват към звездите.

129. Si taces, consentus. Който мълчи, се съгласява.

130. Littera scripta manet. Написаното остава.

131. Ad meliora tempora. До по-добри времена.

132. Plenus venter non studet libenter. Ситият стомах е глух към поученията.

133. Abussus non tollit usum. Злоупотребата не отменя употребата.

134. Ab urbe conita. От основаването на града.

135. Salus populi summa lex. Благото на народа е най-висш закон.

136. Vim vi repelllere licet. Насилието се позволява да бъде отблъсвано със сила.

137. Sero (tarle) venientibus - ossa. За закъснелите остават само кокали.

138. Lupus in fabula. Говорим за вълка, а той в кошарата.

139. Acta est fabula. Представлението е свършило. (Финито ла комедия!)

140. Legem brevem esse oportet. Законът трябва да бъде кратък.

141. Lectori benevolo salutem. (L.B.S.) Поздрави на благосклонния читател.

142. Aegri somnia. Сънища на болен.

143. Abo in pace. Върви с мир.

144. Absit invidia verbo. Да не ме съдят за тези слова.

145. Abstractum pro concreto. Абстрактното вместо конкретното.

146. Acceptissima semper munera sunt, auctor quae pretiosa facit. Най-добрите подаръци са онези, чиято цена е в самия дарител.

147. Ad impossibilia nemo obligatur. Никой не може да бъде задължен към невъзможното.

148. Ad libitum. По желание.

149. Ad narrandum, non ad probandum. За да разкаже, а не за да докаже.

150. Ad notam. За информация.

151. Ad personam. Лично.

152. Advocatus Dei (Diavoli) Адвокат на Бога. (Дявола).

153. Aeterna urbs. Вечен град (Вечния град - Рим).

154. Aquila non captat muscas. Орел не ловува мухи.

155. Confiteor solum hoc tibi. Ще се изповядвам в това само на теб.

156. Cras amet, qui nunquam amavit quique amavit cras amet. Нека утре заобича онзи, който никога не е обичал, а този който е обичал, нека утре заобича.

157. Credo, quia verum (absurdum). Вярвам в Бог, а не в религията.

 

По български

Досадното на този свят е, че идиотите са уверени в себе си, а умните хора са изпълнени със съмнения. Книгата "П.С. Обичам те"

Ако посочиш някои, не забравяй че трите пръста сочат тебе! Холвеций

Не говори, освен ако не можеш да подобриш тишината. Испанска поговорка

Учи се от грешките на другите.Не можеш да живееш достатъчно дълго ,за да ги направиш всичките свои. Волтер

Красиво е да се усмихваш,но въпрос на сила е да останеш усмихнат и в най-трудните моменти. Ричард Бах "Илюзии"

Който иска да направи нещо, намира средства, който не иска нищо да направи - намира причини. Народна поговорка

Да се ядосваш, това значи да наказваш себе си за грешките на другите. Цицерон


 1. Живей за днес, защото вчера няма да се върне, а утре може и да не дойде.

 2. Приятелството може да завърши с любов, любовта с приятелство рядко

 3. В живота можеш да вярваш само на себе си и то не винаги.

 4. Разумът може да заблуждава, но чувствата никога

 5. Всичко хубаво се постига с цената на голяма болка

 6. Никога не плачи за това, което не плаче за теб.

 7. Най-добрите и красиви неща на света не могат да бъдат видени, нито докоснати... те се усещат в сърцето.

 8. Много по-лесно е да събудиш у някого любов, отколкото да я запазиш

 9. Жената от любов би направила всичко - дори и секс. Мъжът за секс дори би обичал.

 10. Човек трябва да бъде достатъчно голям, за да признае грешките си, достатъчно умен, за да спечели от тях, и достатъчно силен, за да ги поправи.

 11. Никога не е късно да постъпиш правилно.

 12. Учи се от вчера, живей за днес, надявай се за утре.

 13. Не живей в миналото, не мечтай за бъдещето, концентрирай се върху настоящия момент.

 14. Няма особено значение откъде ще тръгнеш, важно е да знаеш накъде отиваш.

 15. Не е страшно, че грешим. Страшното е, че повтаряме грешките си.

 16. Това, което прави живота щастлив, е не да правиш нещата, които харесваш, а да харесвашнещата, които трябва да правиш.

 17. Любовта идва, когато най-малко я очакваме, когато не я търсим. Търсенето на любов никога не ни довежда до подходящ партньор. То само създава копнеж и нещастие. Любовта никога не е вън от нас, ние я носим в себе си.

 18. Бъди щастлив с това, което имаш, докато се бориш за това, което желаеш.

 19. Смей се и светът ще се засмее заедно с теб; плачи и ще плачеш сам.

 20. Много дълго може да се заблуждаваш,да търсиш причина,която да те кара да останеш с даден човек,но докато правиш всички тези усилия пропускаш този,който може би истински те обича.

 21. Не плачи, когато всичко свърши. Усмихни се, че нещо ти се е случило

 22. Може би Бог иска да те запознае с много фалшиви хора така , че като срещнеш истинският приятел да го познаеш

 23. Не ония, които мразим,а ония, които обичаме, ни причиняват най-много страдания в живота.

 24. Човек се ражда, но не всеки роден е човек

 25. Потребностите на душата раждат-приятелството, потребностите на ума-уважението, потребностите на тялото - желанието. А трите потребности заедно раждат истинската любов.

 26. Лъжливите приятели са като сянката -следват ни по петите,докато ходим по слънце,и веднага ни напускат,щом влезем в сянка

 27. Не е толкова трудно да умреш за приятел,колкото да намериш приятел,който заслужава да умреш за него

 28. Когато сме радостни,ще ни познаят приятелите ни,когато сме нещастни,ще ги познаем ние

 29. Колкото и да е рядка истинската любов,истинското приятелство се среща още по-рядко

 30. Не късай нишката на приятелството ,защото после и да я завържеш ,ще остане възел.

 31. Красивата жена се харесва на очите ,а добрата на сърцето,едната е прекрасна вещ,а другата-съкровище

 32. Любов е да дадеш на някого възможността да те унищожи вярвайки,че няма да го направи

 33. Истинското приятелство идва, когато мълчанието между двама души е приятно.

 34. Ако обичаш някого, пусни го на свобода.Ако той се върне, ще е твой.Ако не се върне, значи никога не е бил.

 35. Най-великата доблест не е в това никога да не паднеш, а да се изправиш всеки път, когато паднеш

 36. Това,което не ни убива, ни прави по силни.

 37. Единствената истинска болка е да нараниш някого, когото обичаш.

 38. Който търси приятел без недостатък, ще остане сам.

 39. Ако животът беше лесен,нямаше да започва с плач

 40. Не говори винаги какво знаеш, но знай винаги какво говориш.

 41. Ако си загубил пари си изгубил малко, ако си загубил приятел си изгубил много, ако си загубил надежда си изгубил всичко

 42. Във всяко зло има по малко добро и във всяко добро има по малко зло (символа Инг-Янг)

 43. Да обичаш значи да намериш щастието на друг в своето собствено щастие

 44. Не ти е приятел този който ти бърше сълзите, а този който не те кара да плачеш

 45. Живота не се измерва с броя вдишвания, които правим, а с моментите, които спират дъха ни.

 46. Когато човек е щастлив, той е добър,но не винаги добрите хора са щастливи.

 47. Човек печели приятели в щастие ,а ги изпитва в нещастие

 48. Само защото някой не те обича, както на тебе ти се иска, не значи, че не те обича.

 49. За света ти може да си един човек, но за един човек може да си целия свят.

 50. Капката пробива камъка не със сила, а с постоянство

 51. Не е нужно да бъдеш ангел,важното е да бъдеш човек.

 52. Съди себе си така, както съдиш другите; прощавай на другите така, както прощаваш на себе си.


Без амбиция нищо не започва, а без труд нищо не завършва.


Един купон е наистина добър, ако една седмица след него участниците ги е срам да се погледнат!


Не е важно дали котката е черна или бяла, важното е да лови мишки.
Автор: Дън Сяопин


Преводът е като жената: ако е хубав няма да е верен; ако е верен няма да е хубав.


Чарът дава възможност да получиш положителен отговор без да зададеш ясен въпрос.


ърцето има доводи, които разумът не познава.
Автор: Блез Паскал


Не знам какви оръжия ще се използват в Третата световна война, но Четвъртата ще се води с тояги и камъни.
Автор: Алберт Айнщайн


Който сее вятър, ще пожъне буря.


Дори да знаех, че утре светът ще се разпадне на парчета, пак бих посадил своето ябълково дърво.
Автор: Мартин Лутер


Ако не сте част от валяка, сте част от пътя.


Хубавото на кратките мисли е, че карат сериозния читател сам да мисли.


Всяка минута, в която си ядосан, губиш 60 секунди щастие.
Автор: Ралф Уолдо Емерсън


В царството на слепите едноокият е цар.


Смъртта е страшна, но още по-страшно би било съзнанието, че ще живееш вечно и никога не ще умреш.
Достойнството на един човек не може да бъде отнето, то може да бъде само загубено.
Човек е това, в което вярва.
Автор: Антон Павлович Чехов


Никога не събаряйте една ограда преди да разберете причината за построяването й.
Автор: Гилбърт Кийт Честъртън


Умните хора си записват, а останалите помнят.


Муэиката изразява това, което не може да бъде изказано с думи, но и не може да остане неиэречено.
Автор: Виктор Юго


На този свят нищо не е сигурно, освен смъртта и данъците.
Автор: Бенджамин Франклин


Лорд Горинг: Радвам се, че се обадихте. Ще ви дам един добър съвет.
Мисис Чивли: По-добре недейте! На една жена не трябва да се дава нещо, което тя не може да носи вечер.
Автор: Оскар Уайлд


Самоубийството е начинът един човек да каже на Бог: "Не можеш да ме уволниш, защото аз напускам!"
Автор: Бил Мар


Днес някой седи на сянка, защото преди много време някой друг е посадил дърво.
Едва когато приливът отмине, става ясно кой се къпе гол.
Автор: Уорън Бъфет


В любовта винаги единият обича, а другият позволява да бъде обичан.
Автор: Съмърсет Моъм


Този, който за едни е терорист, за други е борец за свобода.


Хората си мислят, че мъртви най ще страдат.


Славата отлита, но забравата е вечна.
Автор: Наполеон I Бонапарт


В живота има две важни правила: 1. Никога не казвай всичко наведнъж.
Автор: Кен Вентури


У нас вече нямаме критерии за хубаво и лошо, за добро и зло, за морално и аморално в изкуството. Принизява се вкусът на хората. Появиха се разни "пиратки", "тигри", "каналета" и т. н. Галериите са пълни с еднодневки, екраните - с екшъни и сапунени неща. По телевизията и радиото кудкудякат фалшиви гласове, наречени "вокални състави". Широко сме отворили вратата на посредствеността и тя си тече като буйна река. Плодовете от нея ще се събират някоя есен...
Когато водата ти дойде до устата - горе главата.
Автор: Доньо Донев


Дипломацията е изкуството да казваш "Добро куче...", докато намериш камък.
Автор: Уил Роджърс


Когато бях дете, всяка вечер се молех за ново колело. След това разбрах, че Бог не работи така, затова си откраднах колело и го помолих за прошка.
Автор: Емо Филипс


Някои хора биха повярвали на всичко, което им кажеш, стига да им го прошепнеш.


Където глупостта е образец, там разумът е безумие.
Автор: Йохан фон Гьоте


Има 10 вида хора на света. Такива, които разбират двоичния код, и такива, които не разбират.


Ако сте имали късмет да живеете в Париж на младини, където и да отидете по-късно в живота си, той остава с вас, защото Париж е един безкраен празник.
Автор: Ърнест Милър Хемингуей


Не е важно как гласуват избирателите, а кой брои гласовете.
Автор: Йосиф Сталин


Разликата между демокрация и диктатура е, че при демокрацията първо гласуваш, а после приемаш заповеди. При диктатурата не си губиш времето да гласуваш.
Автор: Чарлз Буковски


Не можеш да се здрависваш със стиснат юмрук.
Автор: Голда Меир


Хората винаги са ме интересували, но никога не съм ги харесвал.
Автор: Хенри Джеймс


Той стана поет. Имаше твърде малко въображение, за да се занимава с математика.
Автор: Давид Хилберт


Ако жените не съществуваха, всички пари на света щяха да изгубят значението си.
Автор: Аристотел Онасис


България е там, където има и един българин.


Който е приятел на всички, не е приятел на никого.


Уважавам само тези, които ми опонират, но нямам намерение да ги търпя.
Автор: Шарл Де Гол


Не съм се провалил. Просто открих 10000 начина, които няма да станат.
Автор: Томас Алва Едисън


Никой няма достатъчно добра памет, за да бъде преуспяващ лъжец.
Автор: Абрахам Линкълн


Има много начини да направиш кариера, но най-сигурният от тях е да се родиш в подходящо семейство.
Автор: Доналд Тръмп


Нищо велико на света не е извършено без страст.
Автор: Галилео Галилей


Глупак, който осъзнава, че е глупак, вече не е глупак.
Автор: Фьодор Михайлович Достоевски


Никога не казвай `никога`.
Автор: Чарлз Дикенс


Той повишава гласа си, вместо да засили доводите си.


Всички ние сме в калта , но някои от нас гледат към звездите


Само жената може временно да спре времето
Автор: Юзеф Булатович


Пепелта е по-велика от пръстта, защото е горяла.


Миг невнимание - цял живот умрял..


Щастието е единственото нещо, което човек може да раздава без да притежава.


Най-голямата разлика между мъжът и детето е в цената на техните играчки.


Мир се нарича почивка между две войни!


Моите думи не променят твоето мнение,а твоето мнение не променя моето решение!


Щастлив е не този който има най-много,а този който се нуждае от най-малко!


Алкохолът е враг на човека,но Господ казва ,, Обичай врага си ``


Човекът е едно много дълго изречение,написано с много любов и вдъхновение,но пълно с правописни грешки...


По - лесно е да простиш на враг отколкото на приятел.


Страхуваше се да не го отровят и........
умря от глад.


Най-лесно се лекува девсвеността. Лошото е че се навъдиха много доктори.


Който търси приятел без недостатък, ще остане сам.


Човек без пари е лайно
Лайно с пари е личност!


Толкова отдавна не съм правила секс, че дори забравих кой кого връзва...
Автор: Джоан Ривърс


Безплатният секс развращава. Платеният - озлобява.


Има две категории хора. Едните правят секс, другите мислят за секс.


Мозъкът е вторият мой любим орган.
Да правиш секс е като да играеш бридж. Ако нямаш добър партньор, трябва да разчиташ на добра ръка.
Автор: Уди Алън


Приятелката ми винаги се смееше по време на секс, без значение какво четеше.
Автор: Стив Джобс


Власта на времето е закон, достоен за уважение.


Свободата е отговорност. Ето защо мнозина се страхуват от нея. (Б.Шоу)
Само глупаците считат своеволието за свобода. (Тацит)

Човек е такъв, каквито са неговите желания. (Августин)

Гледам на безделието като на своего рода самоубийство.
(Честърфилд)

Само глупаците и мъртвите никога не променят своето мнение. (Дж. Лоуел)

Рискът на брака - жениш се за обаяние, живееш с характер. (К. Доси)

Колкото една глава е по-празна, толкова повече се стреми да се изпразни. (Монтескьо)

Не е изкуство да предсказваш бъдещето, трябва да отгатваш настоящето. (Щайнхаус)

Не приемай апетита за вдъхновение. (М. Войсерберг)

Да стоиш начело е много по-лесно, отколкото да вървиш начело. (В. Жемчужников)

Когато започне да мисли ботушът, мозъкът марширува. (В. Булатович)

Не дръж кучето вързано, ако искаш да е привързано. (А. Вилемец)

Глупостта не освобождава от необходимостта да се мисли. (Ст. Лец)

Няма защо да бързаш; тръгни навреме. (Лафонтен)

По-добре да изядем една ябълка, отколкото да се възхищаваме на един ананас. (М. Кретиен)

Ако твоята външност не съответства на твоите вътрешни убеждения, измени ги. (М. Генин)

Стреми се към целта, но не я преследвай. (А. Фюрстенберг)

Неприятно е да говорят много за тебе, но още по-неприятно е, когато не говорят нищо. (О. Уайлд)

Понякога благодарение на добър ритник получаваш криле. (Л. Бьорг)

Какво е любовта - да прощаваш на някого повече, отколкото заслужава. (Гьоте)

Моралната неустойчивост лесно преминава в устойчива аморалност. (Г. Авабин)

Пътят към ада е постлан с добри намерения. (С. Джансън)

Навъдиха се едни нютоновци - няма къде ябълка да падне. (В. Барковски)

Ако щастието не е в парите, значи на мен здравата ми върви. (Д. Руди)

Жалко, че не съм лирически поет - толкова тъжни дни пропадат напразно. (Г. Лауб)

По-рано песните се пееха, а сега се изпълняват. (А. Рас)

Само времето не си губи времето. (Ж. Ренар)

Нашите постъпки са наша работа, а последиците им са работа на небесата. (Фр. Азиски)

колко малко е нужно на човека и колко много, за да разбере това. (С. Крити)

Когато господ иска да накаже заека, му дава храброст. (Г. Амурова)

На какво е по-важо да се учиш - на ум или на разум? (Г. Михайлов)

Най-трудно е да се вземе изпит при този преподавател, който сам не може да го вземе. (А. Лигов)

Човешкото тяло е съставено от химични елементи на обща стойност 97 цента. (У. Ослер)

Това, което е достатъчно за нашето щастие, не винаги е достатъчно за нашето удоволствие. (Ж. Дювал)

Не се страхувайте да направите голяма крачка. Не може да прескочите пропаст на два малки скока. (Д. Л. Джордж)

Да имаш право не значи да бъдеш прав. (А. Фюрстенберг)

Успехът е заложен не във времето, мястото или обстоятелствата, а в човека. (Ч. Раус)

Най-добрият начин да излезем от тунела е да минем през него. (Р. Фрост)

Не се задоволявай да бъдеш дим, когато можеш да бъдеш огън. (У. Чърчил)

 

 


Колумбе, Колумбе....да ти еба любопитството!

Нашият въздух има едно предимство - виждаме какво дишаме!

 

Направи нещо за отечеството - ЕМИГРИРАЙ!

Само седем милиона души имат щастието да живеят в България. Останалите нямат това щастие , но имат всичко останало.

Всичко е в пълен хаос , само престъпността е организирана.

Хаос - това е когато мюсюлманите обясняват на будистите защо католиците ги защитават от православните.

Разликата между СПИН-а и пенсията е , че със СПИН може да се живее по-дълго.

Социализма и ада ги свързва митът за общия казан.

Някои друг трябва да плати сметката , ние не сме си поръчвали такъв живот.

Тревата не се пасе , а се пуши , говедо!

Жените дават повече в любовта , но на мъжете тя им струва по-скъпо.

Приятелката ми е най-големият женкар - обръща се след всяка жена , която погледна.

Ако не можете да живеете един без друг , оженете се - и ще можете.

Луд съм по жените ! Иначе не съм луд.

Бракът е дълго привикване към самота.

Разправят , че ми изневеряваш и ще ме оставиш . При кого?

Пари назаем вземайте от песимистите . Те не очакват да им ги върнете.

Да грешиш е човешко . Да стоварваш грешката си на другия - още по-човешко.

Пешеходецът е човек , който има жена , син тийнейджър и две коли.

Бях скептичен към християнството , докато не видях , че съм Бог.

Какво е цивилизацията ? Пътят на човека от пещерата до атомното скривалище.

Причината , че повечето жени на четиридесет години боледуват от разни болести е , че повечето от тях са на петдесет.

Човешкият ум е ограничен . Глупостта не е.

Око за око - паста за зъби.

Опитът е нещо , което придобиваш , когато вече не ти е нужно.

Купонът е успял , ако никой от компанията не пожелае да те види през следващия месец.

Колко е дълга минутата зависи от това от коя страна на вратата на тоалетната се намираш.

Имах нещастен случай в семейството - роди ми се сестра.

Когато гледам негрите се питам: какви ли са им циганите?

Да грешиш е човешко , но чувството е божествено .

Единствено Адам не е имал тъща . По това знаем, че е живял в Рая.

Stranger in the night , AIDS in the morning.

Вампир ? Това е мъртвец , запазил присъствие на духа.

Кирилица из нот дед!

Истински глупак - човек , на когото искат искреното мнение и той го дава.

По-добре тения , отколкото пълна липса на вътрешен живот.

Светът и без това е пълен с глупаци , които си мислят , че светът е пълен с глупаци.

Не се опитвай да набиеш каквото и да е в женска глава - малко по-надолу има по-подходящо място за това.

Който уцели п****** пропуска всичко останало . Дупето например!

Леките жени , колкото са по-тежки , толкова по-леки стават.

Някой ден , когато остарееш , когато оная работа бъде само твоя, ще имаш проблем .

Утре сутринта ще се мразим , а сега легни и си разкрачи краката.

Женските сълзи не стигат до сърцето . Циците им пречат.

Българите не тъпчат на място, само когато ебат.

Жените мазохистки са най-добрите домакини . Те са вързани или за къщата , или за кревата.

Да удариш жена не е джентълменско . Да я изчукаш - това е вече друго нещо.

Когато спрат да плачат , жените най-често не си спомнят защо са плакали.

Ценя жени , които понасят удари под кръста.

Не мога да кажа "не" на жена , която казва "да".

Жените , които имат сърце , нямат гащи . Обратното не ме интересува.

Когато ги хванеш за дупето , някои жени ти показват зъбите си , а други - всичко останало.

Който се смее последен , изглежда не загрява за какво става дума.

По-рано можех да счупя тояга върху МОЯ . Вече не мога - треперят ми ръцете.

Хирурзите носят гумени ръкавици , за да не оставят отпечатъци.

Тъкмо разбереш , че щастието е в тебе - и абортираш.

Тъй както икономиката се подобрява , всичко останало се влошава.

Трите най-хубави неща на света са : питието преди и цигарата след!

Съществуват три вида жени : интелигентни , хубави и болшинството.

Хладилникът е по-добър от мъжа - колкото и вино да сложиш в него , няма да запее чалга.

Трудно е да летиш с орлите , когато работиш с гъски.

По-лесно е да влезеш в историята отколкото в автобусите на градския транспорт.

По-добре сто години богат , отколкото един ден сиромах.

Крака , които не са съвършени , се скриват зад дълбоко деколте.

Роден съм вкъщи , но когато мама ме видяла се наложило да я преместят в болница.

Бих искал да те позная с вързани очи между хиляди . Какво пипане ще падне!

Мъжете са животни , които се дресират чрез брак.

Когато упътването за отваряне на консервата се намира вътре в самата консерва , знайте , че тя е от България.

Бийте децата си , когато забележите , че започват да приличат на вас .

Модерна алгебра имаме , когато мъж в четири сутринта вади корен от неизвестна.

Най-добрият начин да ядосате жена си е да се усмихвате насън.

Не й вярвай , когато след секс ти каже : беше чудесен ! Ако наистина си бил чудесен, щеше да остане без думи.

Използвайте мозъка си поне толкова често , колкото ципа на панталоните си.

Правенето на любов без орален секс е безвкусно.

Колкото по-нависоко сме полетели , толкова по-малки изглеждаме на онези , които не са способни да летят.

Извади ръце от гащите ми ! Броя до хиляда!

Начин да успееш в политиката : намери тълпа , която отива някъде и застани начело.

Всяко семейство трябва да има по три деца . ако се случи едното да е гений , другите две трябва да го издържат.

Държавата е като контейнер. Най-отгоре са най-добре.

По-добре ужасен край , отколкото ужас без край.

Жените не обичат футбола , защото паузите между головете са твърде дълги.

Африка не може да е далеч . В нашата фабрика работи един негър и идва на работа с колело.

Човекът е една шибана работа . Особено ако е жена.

Колкото повече правя любов - толкова повече ми се вдига революция . Колкото повече вдигам революция - толкова повече ми се прави любов .

Ако не знаеш защо папата след всяко кацане на самолета целува земята , значи още не си летял с ALITALIA.

Истинският мъж никога не се обръща подир жена, той е винаги зад нея .

Не обичам бързата храна , трудно се хваща.

Мастурбацията е губене на време за чукане.

Цял живот нямаше късмет , но докато му копаеха гроба откриха нефт.

Кое е това нещо с 22 жълти крака и две крила ? Китайски футболен отбор.

Повтарял съм класа . Класната много пъти.

Никога не спори с глупак . Хората може би няма да забележат разликата.

Най-после намислих как да направя така , че да ми е дълъг 20 сантиметра - ще го прегъна наполовина.

Таман проходиш и проговориш и вече ти нареждат да стоиш мирен и да мълчиш.

Тъкмо устните ни се сляха и тя стисна бедра и ми счупи очилата.

Женските крака опровергават всички закони на физиката : разширяват се и се свиват независимо от температурата.

Да се бориш за мир звучи като да се чукаш за девственост.

Нещастието никога не идва само . Обикновено е придружено от полицията.

Отначало се обръщаме към момичетата с "агънце", "пиленце" ......... По-късно животните порастват.

Нютон лъже - леките падат по-бързо.

Боже , спаси ни от чума , глад и чалга.

Какво погребение ! Това трябва да се преживее!

Жената не може да изневерява на мъжа толкова , колкото той може да се преструва на верен.

Педали , ебал съм сестрите ви!

Работата е в наши ръце . Положението е напълно самозадоволително.

Има жени , които твърдят , че всички мъже са еднакви . Не е ли това твърде богат опит? (Дон Вито Корлеоне)

Да имаш щастие в любовта е голяма работа . Да имаш голяма работа в любовта е истинско щастие. (Щастливец)

Който е зрял , по-бързо загнива .

Едипе , върни се , всичко ти е простено. (Мама)

Вълчо , сгрешил си някои букви. Трябваше да ме изядеш, а не .... (бременната

Червена шапчица)

За да оздравеете ще ви дам по три пъти дневно след ядене. (лекарка-нимфоманка)

Фирмата ми работи на ръба. (мияч на прозорци)

Вчера посетих прегазения си от валяк приятел , лежеше в стая 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 и 25-та.

Кога се открива ловният сезон за гъски журналистки?

Аз не я вземам насериозно , а за жена.

Зад всеки известен мъж стои по една жена , която твърди , че зад всеки известен мъж стои по една жена.

Знак - рак . Асцедент - тумор.

Момичетата никога не забравят , когато младежите не се възползват от случая.

Леонардо , ако знаеха какъв ти беше , щяха да разберат защо се усмихвам. (Мона Лиза)

Веднага се връщам . Елате утре.

Когато всички говорят истината , на никого не вярвам.

Три неща обичам много , но изобщо не ги разбирам : музиката, изобразителното изкуство и жените.

Обиденият прощава , но този , който обижда - никога.

Пред закона всички са равни , но законът не стои пред всички.

Голямата пречка пред щастието е очакването за твърде голямо щастие.

След като читателите четат между редовете , то и писателите трябва да пишат между редовете.

Който иска да направи нещо намира начин , който не иска - намира оправдание.

Убедиха ме , че съм прав.

Ако римляните бяха принудени да учат латински , никога нямаше да намерят време да завладяват света.

Ако ми дадеш 100 марки назаем , ще ти бъда длъжен цял живот.

Най-хубавите си дни прекарах нощем.

Французинът става импотентен когато си прехапе езика.

Левият крак казва на десния : между нас е свършено.

Всяко защо има своето ебал ли съм го.

Дали улица Омир е сляпа?

Български рап - никой не го харесва, всеки го е слушал.

Всеки слуша чалга - зависи колко ще покаже дрегера.

Детството свършва тогава, когато желание искаш да ти изпълнява Снежанка, а не Дядо Коледа.


Шестте грешки на човека


1. Заблудата, че личният напредък
се постига чрез потъпкване на другите.


2. Склонността да се тревожим за неща,
които не могат да бъдат променени или поправени.


3. Твърдението, че нещо е невъзможно,
защото ние не сме способни да го направим.


4. Отказът да оставим настрана
дребнавите си предпочитания.


5. Пренебрежението към развитието
и усъвършенстването на духа и липсата
на навика да четем и да учим.


6. Опитите да натрапваме на другите
своите убеждения и своя начин на живот.


Марк Тулий Цицерон (106 г. пр. Хр. - 43 г. пр. Хр.)

 


Веднъж щом превалиш хълма, набираш скорост.

Много обичам да готвя с вино. Понякога дори го слагам в храната.

Ако не беше стреса, нямаше да имам никаква енергия.

Всички имат фотографска памет, но някои просто нямат лента.

Знам, че Бог няма да ми даде нещо, с което не мога да се справя. Само че ми се иска да не ми възлагаше толкова голямо доверие за нещата, с които мога да се справям.

Кучетата имат стопани. Котките имат прислуга.

Не можем да променим посоката на вятъра, но можем да завъртим платната си.

Някои дни за жените са просто пълно разхищение на грим.

Ако си с прекалено отворено съзнание, мозъкът ти ще вземе да изпадне.

Старостта е много висока цена за мъдростта.

Ходенето на църква, за да станеш християнин, не е по-ефикасно от висенето в гараж с цел да станеш автомобил.

Изкуственият интелект не може да се сравнява с естествената глупост.

Ако трябва да избираш между две злини, избери тази, която досега не си опитвал/а.

Няма нито едно доказателство в подкрепа на теорията, че животът е нещо сериозно.

По-лесно е да получиш прошка, отколкото позволение.

За всяко действие има равна по сила и противоположна по посока програма на правителството.

Ако приличаш на снимката в международния си паспорт, значи има нужда да пътуваш по-често.

Банкнотите пътуват по пощата два пъти по-бързо от чековете.

Съвестта е това, което те боли, когато всички други части на тялото ти се чувстват страхотно добре.

Марс, Венера - глупости. Мъжете са от Земята. Жените са от Земята. Deal with it.

"Балансирана диета" означава по един шоколад във всяка ръка.

Средната възраст е периодът, в който широтата на ума и теснотата на кръста си разменят местата.

Възможностите винаги изглеждат по-големи, когато си отиват, а не когато идват.

"Боклук" е нещо, което си пазиш години наред и накрая изхвърляш три седмици, преди да ти потрябва.

Винаги има един кретен повече, отколкото си се надявал.

Опитът е нещо прекрасно, защото ти позволява да разпознаеш грешката, когато я направиш отново.

Докато успееш да измислиш как да свържеш двата края, се оказва, че те вече са се преместили по-надалеч.

Хората, които мислят логично, са приятно разнообразие на фона на действителността.

Учи се от грешките на другите. Няма да живееш толкова дълго, че да успееш лично да направиш всички грешки!

 


Коментари за Цитати, мисли, мъдрости и на латински

.com

Бъди първи, който ще напише коментарНие се грижим за вашите данни и ще използваме бисквитки само за да подобрим вашето преживяване.
OK, със светла тема OK OK, с тъмна тема тема Не желая Декларация за поверителност
!
Сигурни ли сте, че искате да изчистите списъка с любими?
ДА НЕ
ЗАТВОРИ
90.66701US